Convocatòria del ple ordinari de juny

El pròxim dijous 26 de juny a les 20.45 se celebrarà el ple ordinari de juny amb el següent ordre del dia:

1r. Aprovació, si és procedent de l’acta de la sessió anterior.

2n. Aprovació, si és procedent, del pressupost general de 2014.

3r. Aprovació, si és procedent, de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la piscina municipal.

4t. Aprovació, si és procedent, de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis o la realització d’activitats del gimnàs municipal i d’activitats esportives.

5é. Aprovació, si és procedent, de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions i utensilis municipals.

6é. Aprovació, si és procedent, de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la realització d’activitats educatives i culturals.

7é. Aprovació, si és procedent, del reconeixement de crèdits de l’Ajuntament de Vinalesa.

8é. Aprovació, si és procedent, de la modificació de crèdits per suplement de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Vinalesa.

9é. Aprovació, si és procedent, del reglament de funcionament dels horts d’oci de Vinalesa.

10é. Aprovació, si és procedent, de l’elecció del Jutge de Pau titular i substitut.

11é. Aprovació, si és procedent, de les certificacions núm. 1 i 2 de l’obra de cobriment de pistes multiús i reg del camp de futbol.

12é. Aprovació, si és procedent, de les festes locals de 2015.

13é. Aprovació, si és procedent, pròrroga del termini d’execució de l’obra de cobriment de les pistes multiús i de reg del camp de futbol.

14é. Aprovació, si és procedent, del quart conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vinalesa i la Societat Renaixement Musical.

15é. Aprovació, si és procedent, de la certificació núm. 3 de l’obra de cobriment de pistes multiús i reg del camp de futbol.

16é. Dació de comptes de la liquidació del pressupost 2013.

17é. Dació de comptes de l’informe d’intervenció de data de 14 de maig de 2014 sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit del deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2013.

18é. Dació de comptes de les resolucions d’alcaldia.

19é. Estat d’execució del pressupost.

20é. Precs i preguntes.

Arxivat en: General

Els comentaris estan tancats.